Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

 

Alapelvek

 

A beengedlek.hu domain néven elérhető weboldal (a továbbiakban: „Weboldal”) üzemeltetője, mint adatkezelő (a továbbiakban: „Adatkezelő”), magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató tartalmát és kötelezettséget vállal arra, hogy a Weboldal és kapcsolódó szolgáltatásai keretében végzett minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott előírásoknak. Az Adatkezelő elkötelezett felhasználói, ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja minden érintett információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Weboldal használatának megkezdésével az oldalra látogató felhasználók (a továbbiakban: „Felhasználók”) elfogadják a jelen tájékoztatóban foglalt valamennyi feltételt, ezért kérjük, hogy a Weboldal használata előtt figyelmesen olvasd végig jelen Adatkezelési tájékoztatót.

Amennyiben olyan kérdésed merül fel, amely jelen tájékoztatónk alapján nem egyértelmű, kérjük, vedd fel a kapcsolatot Ügyfélszolgálatunkkal és megválaszoljuk kérdésed.
 

A kezelt adatok köre és az adatok forrása

 

A beengedlek.hu Weboldal látogatóinak adatai - Cookie (süti) kezelés

 

 • A beengedlek.hu Weboldal a Felhasználók magas színvonalú, személyre szabott kiszolgálása érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és alkalmanként annak tartalmát visszaolvassa onnan. Amikor az internet böngésző program visszaküld egy korábban elmentett sütit a visszaolvasási kérésre, akkor a sütit kezelő kiszolgáló rendszernek lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.
 • Ilyen adatok a Felhasználók számítógépének azon adatai, amelyek a Weboldal használata során generálódnak és amelyeket a Weboldalon használt sütik a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzítenek. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer – a Felhasználók külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül – a Weboldalra látogatáskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.
 • A sütik egyéb személyes felhasználói adatokkal nem kerülnek összekapcsolásra, azaz a Felhasználók ezek alapján nem beazonosíthatóak.
 • A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére az ismert internet böngésző programoknak általában a beállításaik között, jellemzően adatvédelem vagy adatvédelmi beállítások elnevezésű menüpontjukban, cookie vagy süti néven van lehetőség.
 • Az adatkezelésben érintettek köre: a beengedlek.hu weboldal látogatói.
 • Az adatkezelés célja: a Weboldalra látogató felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, illetve a Felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása.
 • Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, amelyet az internetes böngésző program erre vonatkozó beállításaival adhat meg vagy utasíthat vissza.
 • A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont.
 • Az Adatkezelő közvetlenül az alábbi célokra használ sütiket a szolgáltatás nyújtása során:
  • egy adott felhasználói munkamenet (session) kezelése,
  • a Weboldalon a felhasználó - illetve az általa használt kliens böngésző program - által eltöltött idő naplózása.
 • Az adatkezelés időtartama: a munkamenet lezárultáig.
 • Fentieken felül a Weboldal használata során további, harmadik felek által fejlesztett programelemek (pl.: javascript könyvtárak) által használt sütik is létrejöhetnek automatikusan, ezek kezelésére Adatkezelő nincs befolyással. Az ilyen típusú sütik alkalmazását a Felhasználók internet böngésző programjuk beállításaiban szintén letilthatják.

 

A beengedlek.hu Weboldal regisztrált felhasználóinak adatai

 

 • A Weboldal látogatóinak automatikusan rögzített adatain (sütik) túlmenően a regisztrált Felhasználókról, a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges mennyiségű, kizárólag általuk önkéntesen megadott további személyes adatokat is kezelünk.
 • Az adatkezelésben érintettek köre: a beengedlek.hu Weboldalon regisztrált Felhasználók.
 • Az adatok forrása: a Weboldal szolgáltatásainak igénybevétele során az érintettek által önkéntesen megadott és rendelkezésre bocsátott személyes adatok.
 • Az adatkezelés célja: a Felhasználók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, kapcsolattartás és esetenként az oldal meglévő vagy új szolgáltatásaihoz kötődő marketing célú megkeresés e-mailben.
 • Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása. A Felhasználók hozzájárulásukat a regisztráció során a Weboldal felhasználási feltételeinek elfogadásával is megerősítik.
 • A kezelt adatok köre: e-mail cím, jelszó, fénykép, felhasználónév (automatikusan generált), a regisztráció dátuma, időpontja.
 • Az adatkezelés időtartama: a fiók törlésének időpontjáig, mind a felhasználó által kezdeményezett, mind pedig a rendszerben beállított automatizmus vagy szabálytalan felhasználás miatt adminisztrátori beavatkozással indított törlés esetén.

 

A beengedlek.hu Weboldalon hirdető vállalkozások adatai

 

 • A Weboldal bármely hirdetési szolgáltatását igénybe vevő vállalkozás esetében a szolgáltatás megrendelésével kapcsolatban a szerződéskötéshez szükséges nyilvános céginformációk megadását kérjük, s ezeket tároljuk a szolgáltatás nyújtásának időtartama alatt.
 • Vállalkozásoktól személyes adatok megadását nem kérjük, a szolgáltatás igénybevételének ez nem előfeltétele, viszont abban az esetben, ha a hirdetési szolgáltatást igénylő vállalkozó által önkéntesen megadott és a rendszerbe feltöltött adatokkal kapcsolatban vélelmezhető, hogy azok tartalma a személyes adat fogalomkörébe tartozhat (pl.: email cím, telefonszám), akkor azokat a regisztrált felhasználók személyes adatainak kezelésére vonatkozóan megállapított szabályok alapján, azokkal megegyező módon és gondossággal eljárva kezeljük.

 

Egyéb adatkezelés

 

A bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsájtása végett megkereshetik az Adatkezelőt. Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

A Weboldal tartalmazhat olyan információkat, különösen reklámokat, amelyek olyan harmadik felektől, reklámszolgáltatóktól származnak, akik nem állnak kapcsolatban az Adatkezelővel. Előfordulhat, hogy ezen harmadik felek is elhelyeznek sütiket a Felhasználók számítógépén, illetve hasonló technológiákat alkalmazva gyűjtenek adatokat annak érdekében, hogy a Felhasználóknak a saját szolgáltatásaikkal összefüggésben címzett reklámüzenetet küldjenek. Ilyen esetekben az adatkezelésre az ezen harmadik felek által meghatározott adatvédelmi előírások az irányadóak és az ilyen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

 

Az adatkezelés biztonsága

 

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Felhasználók hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy eleget tegyen az adatbiztonság követelményének.

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag az Adatkezelő, valamint alkalmazottai, illetve az általa igénybe vett adatfeldolgozó(k) ismerhetik meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező félnek nem adja át.

A Felhasználók elismerik és elfogadják, hogy személyes adataiknak a Weboldalon való megadása esetén – annak ellenére, hogy az Adatkezelő az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik –, az adatok védelme teljes mértékben az interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése esetén az Adatkezelő nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a Felhasználóknál ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért. Ezen felül a Felhasználók is megadhatják személyes adataikat harmadik feleknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják.

Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, valamint a szexuális életre vonatkoznak.

Az adatbiztonság szempontjából fontos, hogy a nyilvános helyen, közös számítógépeken történő internetezéskor a használatot követően mindenképpen jelentkezz ki a Weboldalról. Ha saját számítógépedről vagy más internetképes eszközről látogatod oldalunkat, akkor alkalmazástól függően bizonyos ideig bejelentkezve maradhatsz. Ez esetben is légy körültekintő, hogy idegenek a használt eszközhöz ne férjenek hozzá, ne tudjanak a nevedben semmilyen tevékenységet végrehajtani.

 

Kik ismerhetik meg a regisztrált adatokat?

 

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő, illetve az általa igénybe vett adatfeldolgozó(k) a hatályos jogszabályok szerint jogosultak. Az Adatkezelő erre vonatkozó jogszabályi rendelkezés hiányában kizárólag a Felhasználók kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik félnek a személyes azonosítására alkalmas adataikat.

 

Az Adatkezelő adatai

 

Az adatok kezelője a Weboldalt üzemeltető Hanganov Kft.

Székhelye: 2730 Albertirsa, BA-KO u. 6.
Cégjegyzékszáma: 13-09-133729
E-mail címe: info@hanganov.hu
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-101205/2016.

 

Az adatok feldolgozása

 

Az adatok feldolgozását az Adatkezelő végzi, ugyanakkor fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozókat vonjon be az adatfeldolgozásba, amelyről jelen tájékoztató módosításával tájékoztatja a Felhasználókat.

 

A Felhasználók (adatkezelésben érintettek) jogai

 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat), illetve törlését vagy zárolását Ügyfélszolgálati elérhetőségeinken keresztül bármikor.
Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról, címzettjéről és a továbbított adatok köréről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül, közérthető formában, írásban adja meg a tájékoztatást.

Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, illetve ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 15 nap áll az Adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 15 napon belül írásban közli az elutasítás indokait.

Az Adatkezelő a helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

 

Jogérvényesítési lehetőségek

 

Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék. Amennyiben úgy érzed, hogy nem feleltünk meg ennek, kérjük jelezd Ügyfélszolgálati elérhetőségeinken.

Személyes adatok védelméhez fűződő jogaid megsértése esetén jogorvoslati lehetőségért - amennyiben az Adatkezelő ezirányú jelzésed ellenére sem szünteti meg a jogsértő magatartást - a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatsz elérhetőségein.

Az elektronikus úton küldött reklámokkal kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság jár el, a részletes szabályozás az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvényben olvashatóak.


 

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató módosítására. A mindenkori hatályos adatkezelési tájékoztató elérhető mindig itt, a Weboldalon közzétéve.